Komunikat dotyczący RODO
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Aleksandra Wróblewska jako Administrator danych osobowych Klienta nazywanym również Konsumentem, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą) oraz jako Administrator danych osobowych osób kontaktowych po stronie Konsumenta, podaje następujące informacje:

1. Dane dotyczące Administratora:

Aleksandra Wróblewska

NIP 553 178 74 32
PESEL 71100602502

Dane kontaktowe:
osiedle Młodych 3/20
34-300 Żywiec
tel. 691 866 387
mail: wiecho.w@wp.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (dalej: Umowa) za pośrednictwem sklepu internetowego między sprzedawcą (Aleksandra Wróblewska ), a klientem i dotycząca produktu dostępnego na sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
– bieżącej komunikacji w celu realizacji Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe wykorzystywane są przez Administratora w jego prawnym uzasadnionym interesie polegającym na konieczności komunikowania się podczas realizacji Umowy,
– wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
– wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest:
– dla celów marketingu produktów własnych Administratora,
– w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
– w celu ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń,
– dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora,
– w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należy administrator dla celów administracyjnych, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

3. Przedmiotem przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych są:

– imię i nazwisko,
– numer telefonu,
– adres e-mail,
– adres do wysyłki
– inne niezbędne dane teleadresowe podane w formularzu zamówienia.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

– podmioty wspierające operacyjne wykonanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, Call Center, obsługa platform do kontaktów z Klientem, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
– podmioty z grupy przedsiębiorstw, do której należy Administrator,
– podmioty promujące lub pośredniczące w sprzedaży usług Administratora,
– podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

4. Wszelkie transfery Państwa danych osobowych odbywają się zgodnie obowiązującymi przepisami prawa zatwierdzonymi przez GIODO.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obwiązywania Umowy, a w zakresie związanych z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawniania roszczeń.
Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowanie.

6. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzanych danych,
– wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– żądanie przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
– wniesienie skargi do GOIDO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

7. Podanie danych osobowych Konsumenta jest wymogiem umownym, konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wykonania Umowy.

W dniach 6 czerwca - 5 lipca mamy przerwę urlopową i czas dostawy może ulec wydłużeniu