Regulamin sklepu

Regulamin:

1. Wstępne postanowienia i definicje
2. Warunki ogólne
3. Świadczenie usług drogą elektroniczną
4. Zawarcie umowy sprzedaży i jej realizacja
5. Reklamacje, zwroty i prawo do odstąpienia od umowy
6. Polityka prywatności
7. Postanowienia końcowe

WSTĘPNE POSTANOWIENIA I DEFINICJE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem balkanskiesmakiinietylko.pl jest własnością:

Aleksandra Wróblewska
oś. Młodych 3/20
34-300 Żywiec
tel. 691 866 387
mail: wiecho.w@wp.pl

1.2. Niniejszy regulamin jest skierowany tak samo do konsumentów, jak też przedsiębiorców, którzy korzystają ze sklepu internetowego. Postanowienia tego Regulaminu nie są ukierunkowane na  wyłączanie czy ograniczanie praw konsumentów, jakie przysługują im wedle wiążących przepisów prawa w naszym kraju. Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
1.3. Definicje:
1.3.1. Adres pocztowy – dane umożliwiające dostarczenie przesyłki pocztowej: imię i nazwisko lub nazwa instytucji, ulica wraz z numerem mieszkania i budynku (miejscowość wraz z numerem nieruchomości w przypadku braku podziału na ulice), kod pocztowy, miejscowość.
1.3.2. Adres do reklamacji:

Adres firmowy

Aleksandra Wróblewska
oś. Młodych 3/20
34-300 Żywiec

1.3.3. Cennik dostaw – rodzaje dostawy wraz z kosztami:

za pośrednictwem kuriera 17,90 złI

InPost – paczkomat.  15.90 zł

przelew tradycyjny (według stawek banku)
odbiór na miejscu 0 zł

przesyłka gratis od 250 zł wartości złożonego zamówienia

1.3.4. Dane kontaktowe:

Aleksandra Wróblewska
oś. Młodych 3/20
34-300 Żywiec
tel. 691 866 387
mail: wiecho.w@wp.pl

1.3.5. Dostawa – usługa przewozowa z określeniem dokładniejszego rodzaju, przewoźnika oraz kosztu, wedle możliwości wyboru dostępnych w formularzu zamówień.
1.3.6. Dzień roboczy – jeden dzień w zakresie od poniedziałku do piątku, bez dni wolnych ustawowo od pracy.
1.3.7. Formularz rejestracyjny (rejestracja) – formularz występujący na sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie na nim konta.
1.3.8. Formularz zamówienia – formularz występujący na sklepie internetowym, umożliwiający konsumentowi złożenie zamówienia.
1.3.9. Klient – również nazywany konsumentem. Osoba będąca usługobiorcą, która zawarła (lub ma taki zamiar) umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
1.3.10. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
1.3.11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.3.12. Koszyk – lista produktów stworzona przez kupującego z oferowanych przez sklep internetowy produktów.
1.3.13. Kupujący – konsument i klient (w tym przypadku sklepu internetowego).
1.3.14. Miejsce wydania produktu/produktów – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez kupującego.
1.3.15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
1.3.16. Płatność – metoda zapłaty za produkt będący przedmiotem usługi wraz z ewentualnymi kosztami dostawy, są to: przelew,płatność za pobraniem, tpay.com.
1.3.17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
1.3.18. Produkt – ruchomy rzecz dostępna w sklepie internetowym, która może być przedmiotem zamówienia kupującego.
1.3.19. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez sprzedającego w sklepie.
1.3.20. Przedmiot umowy – produkt/produkty wraz z dostawą
1.3.21. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
1.3.22. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem balkanskiesmakiinietylko.pl poprzez których kupujący może złożyć zamówienie.
1.3.23. Sprzedający, sprzedawca:

Aleksandra Wróblewska
oś. Młodych 3/20
34-300 Żywiec

Konto bankowe

nr 53 1090 2011 0000 0001 4963 7847
Santander Bank Polska

1.3.24. Umowa sprzedaży – umowa zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego między sprzedawcą, a kupującym i dotycząca produktu dostępnego na sklepie internetowym.
1.3.25. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego.
1.3.26. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
1.3.27. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

A) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
B) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedający zapewnił konsumenta,
C) nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
D) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
E) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
F) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

1.3.28. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
1.3.29. Zamówienie – oświadczenie woli klienta złożone za pośrednictwem sklepu internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży między sprzedającym, a kupującym. Jednoznacznie określa: ilość oraz rodzaj produktów, rodzaj dostawy oraz płatności, miejsce wydania produktów oraz dane kupującego.

WARUNKI OGÓLNE

2.1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.Miejsce wydania produktu/produktów musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
2.3. Wszystkie ceny podawane przez sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
2.4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
2.5. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
2.6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
2.7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep internetowy w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta założonego poprzez formularz rejestracyjny. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1. Usługa elektroniczna świadczona za pośrednictwem sklepu internetowego obejmuje możliwość założenia oraz prowadzenia konta na sklepie internetowym.
3.2. Usługa elektroniczna obejmuje też możliwość składania zamówienia poprzez dostępny na sklepie internetowym formularz zamówienia.
3.3. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
3.4. Usługa elektroniczna w określonej powyżej formie jest nieodpłatna, a konto jest zakładane przez klienta poprzez formularz rejestracyjny na czas nieokreślony.
3.5. Umowa o świadczenie usług elektronicznych obejmująca powyższe podpunkty ulega rozwiązaniu w momencie, w którym klient dokona zamówienia poprzez formularz zamówienia znajdujący się na sklepie internetowym.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I JEJ REALIZACJA

4.1. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę.
4.2. Zamówienia na sklepie internetowym są składane za pośrednictwem formularza zamówienia.
4.3. Złożenie zamówienia poprzez formularz zamówienia na sklepie internetowym odbywa się z uwzględnieniem określonych czynności:

A) Dodanie produktów wybranych przez klienta do koszyka.
B) Wybranie jednej z dostępnych metod płatności.
C) Wybranie jednego z dostępnych rodzajów dostawy.
D) Wybranie miejsca wydania produktu/produktów.
E) Sfinalizowanie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję”.

4.4. Cena produktu widoczna na stronie sklepu internetowego podana jest w polskich złotych (z uwzględnieniem VATu, cła oraz innych składników) i jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
4.5. Opisy, reklamy oraz ogłoszenia widoczne na stronie sklepu internetowego są zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.
4.6. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
4.7. Realizacja zamówienia:

A) Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem (zgodnie z wcześniejszym wyborem klienta) następuje niezwłocznie.
B) Realizacja zamówienia płatnego inną metodą niż za pobraniem (tj. przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych) następuje po zaksięgowaniu wpłaty klienta na koncie sprzedającego.
C) Zaksięgowanie wpłaty wraz z realizacją zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje w terminie 30 dni od złożenia zamówienia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym sprzedającego.

4.8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami.
4.9. O przyjęciu zamówienia przez sprzedającego oraz zawarciu umowy sprzedaży z klientem, sprzedający informuje kupującego (zazwyczaj drogą mailową) w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

REKLAMACJE, ZWROTY I PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 prawa konsumenckiego.
5.2. Od momentu wydania rzeczy obowiązuje termin 14 dni, aby odstąpić od umowy zawartej na odległość. W celu zachowania terminu wystarczy przesłać oświadczenie przed jego upływem.
5.3. Niezgodność produktu z umową sprzedaży można zgłosić drogą mailową lub pisemną.
5.4. Sprzedający udzieli konsumentowi potwierdzenia o otrzymaniu zawiadomienia o niezgodności produktu z umową sprzedaży na podany przez klienta podczas zawierania umowy adres e-mail.
5.5. Konsument jest zobowiązany do zwrotu produktu/produktów będących przedmiotem umowy na własny koszt oraz ryzyko w terminie nieprzekraczającym 14 dni, od dnia odstąpienia od umowy. W celu zachowania terminu wystarczy przesłać produkt/produkty przed jego upływem.
5.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za ewentualne zmniejszenie wartości produktu/produktów będącego przedmiotem umowy, a będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
5.7. Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu na poczet konsumenta wszystkich dokonanych przez niego płatności w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku, gdy kupujący wybrał opcję dostarczenia inną niż najtańsza, standardowa oferowana przez sprzedającego, to sprzedający nie zwraca kupującemu dodatkowych związanych z tym kosztów (zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego).
5.8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5.9. Odstąpienie od umowy jest równoznaczne z brakiem jej zawarcia.
5.10. Przykładowy formularz reklamacji i zwrotów znajduje się na sklepie internetowym.
5.11. Zgodnie z art. 38 prawa konsumenckiego, konsumentowi nie przysługuje odstąpienie od umowy:

A) W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
B) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
C) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
D) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
E) W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
F) W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
G) O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
H) O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. Sprzedający jest jednocześnie administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez konsumentów sklepu.
6.2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Aktualna wersja regulaminu znajduje się na stronie sklepu internetowego w wersji elektronicznej oraz formie możliwej do pobrania.
7.2. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej  kupującego  obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
7.3. Wyjątkiem od powyższego podpunktu jest sytuacja, gdy konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
7.4. O zmianach w regulaminie sklepu internetowego wraz z zakresem owych zmian, zarejestrowani kupujący zostaną poinformowani – co najmniej na 30 dni przed ich wprowadzeniem – drogą elektroniczną, na podany przy rejestracji lub wskazany przy składaniu zamówienia adres e-mail.

Najsmaczniejsze ajwary prosto z Bałkanów!